સભ્યપદ માટે લોગ ઈન વિભાગ :
   SIGN UP !

Member Login Page

Login:
Password:
 


          લાભો :

  • અમારાં સભ્યો માટે નવું ઓનલાઈન વર્ચુઅલ ઈ-મેગેઝિન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે જેમાંથી તેઓ અમારું સમગ્ર મેગેઝિન ઓનલાઈન વાંચી શકે છે.

  • આખું મેગેઝિન પીડીએફ (કોમ્પ્રેસ્ડ - ઝીપ ફોર્મેટમાં) ડાઉનલોડ કરી શકાય છે જે માત્ર અમારા સભ્ય જ ઓફ્ફલાઈન રીડિંગ માટે એક્સેસ કરી શકે છે.

  • ચિત્રલેખા દ્વારા આયોજિત પસંદગીના કાર્યક્રમોમાં અમારા સભ્યને મેઈલ દ્વારા આમંત્રણ મોકલવામાં આવે છે.

    અમારા એક્સક્લુઝિવ સભ્યો માટે ભવિષ્યમાં પણ બીજાં ઘણાં લાભો મળવાની ધારણા છે.